Všeobecná pravidla pro účast v soutěžích na sociálních sítích

 

 1. ZÁKLADNÍ PARAMETRY SOUTĚŽE
  • Předmětem tohoto dokumentu je úprava pravidel (dále jen „Pravidla“) soutěží (dále jen „Soutěž“) vyhlášených společnosti GRANDI DUI Fashion&Living (dále jen „Pořadatel“).
  • Pořadatelem soutěží je společnost GRANDI DUI BRNO s.r.o., IČ: 078 56 806, DIČ: CZ078 56 806, se sídlem Nové sady 988/2, Brno 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C110455.

 

 1. DOBA A MÍSTO TRVÁNÍ SOUTĚŽE

 

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI
  • Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba straší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v soutěžním příspěvku.
  • Soutěžící musí být uživatelem Facebooku nebo Instagramu, mít po celou dobu konání aktivní svůj osobní profil. V případě zániku osobního účtu z jakéhokoli důvodu nebo ukončení aktivity uživatele (včetně blokace) může být soutěžící vyřazen ze soutěže.
  • Každý soutěžící se může účastnit pouze prostřednictví jednoho Facebookového nebo Instagramového účtu. V případě, že by se soutěžící účastnil soutěže z více účtů, bude okamžitě vyřazen z dané soutěže. Stejně tak je vyloučeno účastnit se soutěže z jiného než svého Facebookového nebo Instagramového účtu.
  • Soutěžící potvrzuje, že jím zveřejněné příspěvky v rámci soutěže (např. komentáře, fotografie, aj.) neporušují žádným způsobem jakákoliv autorská díla a práva.
  • Výhercem soutěže se mohou stát pouze soutěžící, kteří splní podmínky stanovené v dané soutěži. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv, dle svého uvážení, posoudit splnění podmínek jednotlivými soutěžícími. V případě, že soutěžící nesplňuje uvedené podmínky bude ze soutěže vyloučen.
  • Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího v případě, že bude mít podezření na podvodné jednání soutěžícího, které je v rozporu s dobrými mravy a může ovlivnit výsledky Soutěže.

 

 1. MECHANIKA SOUTĚŽE
  • K zahájení soutěže dochází okamžikem jejího zveřejnění dle bodu 2.1., kdy předmětem soutěže může být odpověď na soutěžní otázku nebo výzva akci (vložení fotografie, odkazu, komentáře, like, apod.)
  • Soutěžící se zapojí tak, že splní podmínky stanovené ve zveřejněné soutěže (odpovědí na otázku, vložením komentáře, odkazu, fotografie, likováním příspěvku nebo jiným způsobem stanoveným v soutěži, který není v rozporu s pravidly provozovatele sociálních sítí).
  • Ze všech soutěžících v České republice bude náhodně vylosován či vybrán dle pokynů v soutěžním příspěvku jeden výherce (popř. více výherců), přičemž losování provede Pořadatel Soutěže a to v dobu uvedenou v soutěžním příspěvku (dále jen „Losování Soutěže“).

 

 1. VÝHRA V SOUTĚŽI
  • Výhra v soutěži je uvedena vždy v soutěžním příspěvku (dále jen „Výhra“). Výherci budou náhodně vylosováni nebo vybráni dle pokynů stanovených v daném příspěvku.
  • Každý soutěžící může získat pouze jednu výhru je-li výher více.
  • Výherci budou Pořadatelem kontaktováni prostřednictvím zprávy na Facebooku či Instagramu po skončení soutěže a zveřejnění vítěze, popř. budou vyzváni ke kontaktování Pořadatele v komentáři pod soutěžním příspěvkem (jelikož z důvodu ochrany soukromí na sociálních sítích není možné kontaktovat všechny soutěžící).
  • Soutěžící, kteří nezískají žádnou výhrou nebudou nijak vyrozuměni.
  • Výherce je povinen potvrdit svůj zájem o Výhru prostřednictvím svého Facebookového nebo Instagramového účtu a postupovat dle pokynů pořadatele. V případě, že Výherce nepotvrdí svůj zájme o Výhru, nárok na uplatnění plnění mu zaniká.
  • V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud výhru odmítne či nepotvrdí svůj zájem o ni, Pořadatel vylosuje náhradního Výherce nebo je uvážení Pořadatele jak s touto výhrou dále naloží.
  • Výhra je Vítězi zaslána, na náklady Pořadatele, na uvedenou adresu, kterou Výherce sdělí Pořadateli, a to buď prostřednictvím České pošty nebo Zásilkovny. V případě, že si Výherce výhru nevyzvedne, nárok na uplatnění mu zaniká.
  • Pokud Výherce zašle adresu s jiným jménem, než byl soutěžní profil, Pořadatel má právo výhru nezaslat a vybrat náhradního Výherce.
  • Pořadatel na své náklady zasílá maximálně jednu Výhru z jedné Soutěže. Pořadatel také nabídne Výherci možnost zakoupit zboží z jeho internetového obchodu grandi-dui.cz a přibalit toto zboží do zásilky s Výhrou, a to po úhradě objednaného zboží předem na bankovní účet nebo na dobírku, přičemž cena dobírky se bude skládat pouze s hodnoty nakoupeného zboží a poplatku za dobírku 30 Kč.

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
  • Účastí v Soutěži bere soutěžící na vědomí, že Pořadatel je oprávněn zpracovávat pro účely účasti v Soutěži a doručení Výhry, jakožto správce osobních údajů, jeho osobní údaje (zejména jméno, příjmení, účet na sociálních sítích, adresu a telefonní číslo).
  • Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem na základě vnitřní směrnice o ochraně osobních údajů https://www.grandi-dui.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/

 

 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
  • Účastí v Soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravené v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky.
  • Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání.
  • Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě nebo jinými elektronickými prostředky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže, popřípadě Soutěž zkrátit, prodloužit nebo úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýkoliv nároků soutěžících vůči pořadateli. Každá taková změna bude provedena písemnou formou nebo sdělením na sociálních sítích, kde Soutěž zrovna probíhá. Změny bude Pořadatel provádět pouze v mimořádných případech, zejména v reakci na okolnosti neovlivnitelné Pořadatelem, včetně technických nebo právních důvodů. Pořadatel v těchto případech bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na soutěžící.
  • Vyplacení peněžitého plnění na místo Výher není možné a soutěžící není oprávněn se domáhat výměny Výhry za finanční obnos. Pořadatel rovněž neodpovídá za žádnou škodu způsobenou přepravcem při doručení Výhry, nebo škodu kterou případně soutěžící utrpí v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo užitím Výhry.
  • Soutěže nejsou v žádném případě sponzorovány, podporovány, vyhodnocovány ani spravovány provozovatelem sociální sítě Facebook nebo Instagram a nijak s těmito soutěžemi nesouvisí. Provozovateli Facebooku nevznikají ve spojení se soutěží žádné závazky ani povinnosti vůči účastníkům Soutěže.
  • Soutěžící je srozuměn s tím, že informace o sobě poskytuje Pořadateli, nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.03.2022